Witaj w SKATEPARK WAŁBRZYCH !

Skatepark to profesjonalny plac do uprawiania sportów ekstremalnych – jazdy na deskorolce oraz wyczynowej jazdy na rolkach i BMX. Obiekt jest usytuowany w krytej ogrzewanej hali o wymiarach 7m x 47m. W skład naszego skateparku wchodzi: minirampa, grindbox, funbox, quoter, kicker. Obiekt jest dostepny cały rok przez 7 dni w tygodniu.

REGULAMIN

1. Urządzenia Skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i rowerach BMX o maksymalnej średnicy kół 20 cali (bezwzględny zakaz używania kół z pegami o ostrych krawędziach)
2. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z obiektu wyłącznie za zgodą i w obecności pełnoletniego opiekuna.
3. Każda osoba korzystająca z urządzeń Skateparku ma obowiązek używania przez cały czas jazdy kasku ochronnego, a przypadku jazdy na rolkach dodatkowo kompletu ochraniaczy(zaleca się również jazdę w ochraniaczach w przypadku deskorolek i rowerów BMX).
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego respektowania poleceń instruktora obecnego na obiekcie, a nie stosowanie się do poleceń instruktora, skutkować może wydaleniem z obiektu - bez prawa zwrotu kosztów biletu.
5. Osoby towarzyszące mogą przebywać wewnątrz hali tylko za zgodą instruktora i w strefie przez niego wyznaczonej.
6. Na każdym z elementów mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 3 osoby.
7. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać, a o poziomie zaawansowania decyduje sam korzystający.
8. Na jednym elemencie - dotyczy poręczy oraz podestu - może jeździć maksymalnie 1 osoba.
9. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione. 10. Zasadniczym kierunkiem poruszania jest ruch prawostronny.
11. W przypadku większej ilości osób w skateparku poinformuj innych o zjeździe z przeszkody (Bank, Quoter, Rampa) - przez podniesiecie ręki.
12. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń Skateparku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
13. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń Skateparku - jako związanymi z ryzykiem sportowym.
14. Wszyscy korzystający z urządzeń Skateparku czynią to na własną odpowiedzialność, a za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas jazdy, nie spowodowane zaniedbaniami administratora Skateparku, odpowiedzialność ponoszą osoby z winy, których wypadek powstał.
15. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
16. Każdy wypadek należy bezwzględnie i natychmiast zgłosić obsłudze Skateparku, oraz zapisać w rejestrze wypadków.
17. Zabrania się wnoszenia na teren Skateparku alkoholu i jego spożywania oraz wnoszenia opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.
18. Jazda i przebywanie na terenie Skatepatrku osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabroniona.
19. Na terenie Skateparku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
20. Jazda na rolkach, deskorolkach czy BMX-ach są sportami niebezpiecznymi.
Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.
21. Pamiętaj o innych użytkownikach skateparku - nie jeździsz sam - bądź przewidujący i uważny !


PAMIĘTAJ! Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania !

"Będziesz szanowany, jeśli będziesz szanował innych"


R E G U L A M I N
wypożyczalni sprzętu sportowego na terenie SKATEPARKU


1. Sprzęt sportowy z wypożyczalni może być używany wyłącznie na terenie obiektu
2. Sprzęt sportowy można wypożyczać tylko osobie, która osobiście lub w przypadku osoby poniżej 12 lat z opiekunem zgłosi się do wypożyczalni i okaże się dokumentem tożsamości.
3. Podczas sprawdzania dokumentu, należy zwrócić uwagę na zdjęcie właściciela dokumentu, pieczątkę na zdjęciu, jak również porównać podpisy na dokumencie i karcie wypożyczeń.
4. W sytuacji, gdy dokument budzi podejrzenie, lub brak jest podpisu, pracownik wypożyczalni zobowiązany jest odmówić wypożyczenia sprzętu.
6. Przy wypożyczaniu sprzętu pobiera się opłatę z góry, wg obowiązującego cennika, wydając jednocześnie dowód wpłaty - paragon fiskalny.
7. Wysokość opłat za wypożyczenie sprzętu określa cennik.
8. Wypożyczanie sprzętu na terenie Skateparku odbywa się po okazaniu
i zdeponowaniu dowodu tożsamości jako zabezpieczenia na czas wypożyczenia sprzętu.
9. Osoba wypożyczająca sprzęt ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczony sprzęt za jego zniszczenie - jeżeli jest ono spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub zgubienie.
10. Wypożyczalnia ma prawo pobrać dodatkową opłatę od wypożyczającego za:
- zniszczony sprzęt w całości lub części w wysokości odpowiadającej równowartości sprzętu lub jego części wg aktualnie obowiązujących cen.
- sprzęt zgubiony w wysokości odpowiadającej jego równowartości wg aktualnie obowiązujących cen.
- sprzęt skradziony, udokumentowany zaświadczeniem Policji, w wysokości odpowiadającej jego równowartości wg aktualnie obowiązujących cen.
- powstałe z winy wypożyczającego uszkodzenia sprzętu w wysokości kosztów naprawy.
- za każdy dzień zwłoki w przypadku niedotrzymania terminu wg obowiązującego cennika.
11. Pracownik wypożyczalni zobowiązany jest przestrzegać zasad Regulaminu.
12. Za straty materialne poniesione przez Skatepark z tytułu nie przestrzegania przez pracownika wypożyczalni regulaminu, odpowiedzialność materialną ponosi pracownik wypożyczalni.